הכנת דוחות שנתיים

הכנת דוחות שנתיים

הכנת דוחות שנתיים לעצמאים תוך כדי מקסום הטבות המס המגיעים לכם, כולל סקירת הפעילות העסקית המשתקפת מספרי הנהלת החשבונות.

  • ביקורת רואה חשבון על ספרי הנהלת החשבונות של חברות, מלכ"רים ועצמאים המחויבים בחשבונאות כפולה. הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לגילויי הדעת החשבונאיים המתאימים ובהתאם לפרסומי הנחיות הגופים המקצועיים כגון: לשכת רואי חשבון בישראל והמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית.
  •  סיוע הגשת דוחות שנתיים לרשם החברות ורשם העמותות.
  • סיוע בידי עמותות בהכנת המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לאישור ניהול תקין ובקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות.

במשרדנו מחלקת עצמאים, בה מכינים את הדו"חות השנתיים למס הכנסה לעצמאים, שותפויות ושכירים.

בהכנת הדוחות האישיים אנו מקפידים לאפשר ללקוחותינו להנות מההוצאות, מהניכויים והזיכויים המותרים על פי החוק כך שתשלומי המס יוקטנו למינימום האפשרי .

בעת הכנת הדו"ח השנתי אנו מכינים את חישוב המס המתחייב מהדו"ח ומביאים זאת לידיעת הלקוח.

משרדנו מחובר למחשבי מס הכנסה "און ליין" ואנו משדרים את הדו"חות על מנת למנוע טעויות בשומות המס ובכדי לזרז את תהליך קליטת הדו"ח וקבלת החזרי המיסים.

העתקים של הדו"חות השנתיים שהוגשו למס הכנסה נשמרים אצלנו ועומדים לרשות לקוחותינו לכל מטרה.