מעבר מחברה פרטית לציבורית

רואה חשבון לחברה בע"מ

בין חברה בבעלות פרטית לחברה בבעלות ציבורית ישנם הבדלים רבים, הבאים לידי ביטוי בהרכב ההנהלה, בדיווח שיש להגיש לרשם החברות, במספר בעלי המניות, בהנפקת מניות לבורסה, בערך החברה, בהגשת דוחות כספיים ובעניינים נוספים.

לכל אחד מהנושאים יש תקנות וחוקים מפורטים ומסודרים, כאשר הפיכת חברה מפרטית לציבורית מוגדרת גם היא בחוק, כולל הסבר מפורט כיצד יש לבצע את הרישום אצל רשם החברות (יש להודיע על כך עד ארבעה עשר יום ממועד השינוי), כיצד יש לבצע חיתום הנפקה, מהן חובותיה החדשות של החברה מבחינת דיווח והתנהלות שוטפת, אופן הנפקת החברה בבורסה וכמובן ההתנהלות הפיננסית והדיווחים הרלוונטיים.
כל חברה – פרטית וציבורית – נעזרת ברואה חשבון לצורך הגשת דוחות לרשויות המס, אבל תפקידו של רואה החשבון הופך משמעותי בהרבה עם הפיכת החברה לציבורית. חברה ציבורית – להבדיל מחברה פרטית – מחוייבת בשקיפות מלאה של מצבה הכספי ולכן יש צורך ברואה חשבון המתמחה בעבודה עם חברות ציבוריות. בנוסף, בעוד שחברה פרטית אינה מחוייבת להגיש מאזן שנתי לרשם החברות ולמעשה מחוייבת רק בהגשת דוחות למס הכנסה, הרי שחברה ציבורית חייבת בהגשת המאזן החתום, מדי שנה.
התשקיף הפיננסי של חברה שהפכה מפרטית לציבורית, צריך לכלול פירוט מסודר ומדוייק של כל הנכסים שבבעלות החברה, הוצאות והכנסות, פירוט משכורות, תוכניות השקעה (במסגרת בנקאית, או באמצעות בית השקעות) דיווח מצב הנפקת המניות בבורסה, לקוחות גדולים וספקים ועוד.
לפיכך, הופך רואה החשבון של החברה מנותן שירות בעל אופי מסויים לנותן שירות בעל אופי אחר לחלוטין, כאשר כל נתון לא מדוייק שיימסר בתשקיפים, יגרור תגובות קשות, הן מצד הרשויות והן מצד הציבור.
חברה פרטית המתכננת להפוך לציבורית, זקוקה לרואה חשבון מקצועי שילווה אותה לאורך כל הדרך, כבר בשלבים המוקדמים. כל התהליך אורך לפחות כמה חודשים (עקב הכנת התשקיף המיועד לרישום בבורסה) ובכל צעד יש צורך ברואה חשבון שיקבל לידיו את כל הנתונים הפיננסיים של החברה, על מנת שיוכל להגיש את הדוחות הדרושים במועד ובאופן המדוייק והמקיף ביותר.